Det arbejder Venstre for

9. juli 2018

Valgprogram KV 2017 Venstre Aabenraa

Indholdsfortegnelse

1 :   SUND VÆKST I HELE KOMMUNEN

 

2:     Det vil Venstre Aabenraa arbejde for:

-        bevægelse

-        investeringsstrategi

-        nyttejob

 

3:                         

-        Alle skal med

-        Længere på literen.

 

4:

-        Mere konkurrenceudsættelse og medarbejderinddragelse.

-        Udbudsstrategi

 

 5:

-        Lokalt erhvervsklima

-        Business Aabenraa

 

 6:

-        Padborg Transportcenter

-        Grænseoverskridende samarbejde

 

 7:

-        Kultur og Fritidsområdet

 

8:

-        Turisme

-        Erhvervsarealer og planlov

 

9:

-        Vindmøller, solcelleparker, biogas, fjernvarme

-        Sundhed

 

 

10:

-        Det nære sundhedsvæsen

-        Ældrepleje

 

11:

-        Valgfrihed og tryghed i hjemmehjælpen

-        Lokale plejehjem skal bevares

-        Demensvenlige samfund og boliger

 

 12:

-        Bedre forebyggelse og genoptræning

-        Sygeplejeklinikker

-        Samarbejde om udbud og forebygge konkurser

-        Et aktivt seniorliv

 

13:

-        Ældre borgere er en samfundsressource

-        Ældrevenlig digitalisering

-        Infrastruktur

 

14:

-        Aabenraa Havn og Enstedværket

-        Skinnetrafik og gummihjul

-        Padborg Transportcenter

 

15:

-        Vejvedligehold og cykelstier

-        Kassø og datacentre

-        Sammentænk den kollektive og private transport bedre

 

16:

-        Børn og skole

-        Digitalisering bliver det nye fremmedsprog

 

17:

-        Inddragelse af det lokale erhvervsliv i ”Åben Skole”

-        Nye daginstitutioner og bedre normering

-        Børnehandicapområdet

-        Frihed til pasning af eget barn

 

18:

-        Udlændinge og integration

-        Nej til religiøse særhensyn

-        Fortsætte med investeringsstrategien

 

19:

-        Landdistriktspolitik

-        Frivillighedspilot og afskaffelse af byggesagsgebyr

 

20:

-        Sammentænk den kollektive og private transport bedre

-        Landsbypedel og lokalopgaveløsning

-        Samspil med landbyråd

-        Samlingssted for unge landsbyboere

 

21:

-        Bedre cykelsti-forbindelser

 

22:

-        Byledelse og bydelsråd

 

23:

-        Aabenraa som regionens uddannelses by

-        Mere natteliv

                                                                                                                               1.                                                                                                                                  Valgprogram KV2017 Venstre Aabenraa                                                               

SUND VÆKST I HELE KOMMUNEN                                                                                                         

Velstand og velfærd hænger uadskilleligt sammen, og for Venstre i Aabenraa gælder det vel at mærke i hele

kommunen. Vi kender ikke til udkantskommune, men vi vil arbejde for at aktive lokalsamfund, med lokal

forankring, understøttes i deres udvikling. Vi anerkender Aabenraa By med oplandsbyerne Rødekro, Løjt

og Stubbæk, samt Padborg Transportcenter som kommunes vækstmotorer. Men vil samtidig arbejde for, at

deres styrker skal underbygge muligheden for, at Aabenraa kommune fortsat er en kommune i balance og

udvikler sig i hele kommunen.

 

I Venstre Aabenraa vil vi fortsat arbejde for en Kommune med en sund økonomi, så vi kan sikre velfærd og

tryghed for vores borgere. I Venstre Aabenraa arbejder vi ambitiøst for at skabe gode liberale løsninger for

alle borgere. Vi vil med andre ord først bruge pengene, når de er tjent, og det forudsætter sunde og gode

ramme-betingelser for vores virksomheder.

 

Derfor prioriterer Venstre Aabenraa vækst og arbejdspladser højt. Det kommer bl.a. til udtryk i den årlige

undersøgelse, som Dansk Industri og Dansk Byggeri laver over de mest erhvervsvenlige kommuner i

Danmark. I begge undersøgelser ligger Aabenraa kommune klart i front i vores region og helt fremme på

landsplan. Men det kan gøres endnu bedre. Derfor er det vores mål at blive Danmarks mest erhvervsvenlige

kommune. Det skaber vækst hos virksomhederne, arbejdspladser og bosætning, og i sidste ende mulighed

for at drive en sund kommune, der har råd til at understøtte og hjælpe, de der har behov.

 

Men Venstre Aabenraa kæmper for meget mere end erhvervsliv. Venstre ønsker at skabe gode vilkår for

vores borgere. Det starter for os med gode normeringer i daginstitutionerne, gode og tidssvarende

folkeskoler, trygge forhold for vores ældre, og et godt sundhedsvæsen.

 

Aabenraa kommunen er ikke perfekt, men vi ved at viljen til forandring og evnen til at samarbejde, allerede

har givet synlige resultater. Så vi mener faktisk, at der er sket en synlig positiv udvikling i de seneste 4 år. Vi

har omskrevet fortællingen om en kommune ”hvor det ikke bliver til noget”, til kommunen med ”de

mange gode historier og fremgang”.

 

Vi vil også gerne være med til at skrive de næste mange kapitler af den gode historie om Aabenraa kommune.

Derfor har vi brug for din stemme ved Kommunalvalget den 21. november 2017.

 

Vi giver i det efterfølgende svar på mange af de spørgsmål, vi regner med skal tegne det samlede billede

af, hvad Venstre Aabenraa vil med vores kommune de næste 4 år og fremover. Venstre ved du, hvor du har.

Det vi siger, er det vi mener. Og det vi går til valg på, vil vi arbejde benhårdt for at få gennemført i

samarbejde med alle de, der ønsker at samarbejde.

For Venstre Aabenraa er et godt samarbejdende Byråd vigtigt. Derfor vil vi som hidtil, fortsat gå efter at

opnå brede aftaler med byrådets øvrige partier. Derfor er vi naturligvis også glade for, at vi med undtagelse

af enhedslistens ene mandat, på skift har haft budgetaftaler med samtlige partier i den forgangne byrådsperiode.

 

                                                                                                                                   2.

Det vil Venstre Aabenraa arbejde for:                                                                        

 

Beskæftigelse

Mangel på kvalificeret arbejdskraft bliver fremtidens store udfordring for virksomhederne i vores region.

I Venstre Aabenraa har vi derfor arbejdet for en investeringsstrategi, der skal udvide udbuddet af

arbejdskraft ved at sætte fokus på den gruppe af borgere, der står udenfor arbejdsmarkedet.

Investeringsstrategien har givet gode resultater og landsdækkende anerkendelse. Dette arbejde vil Venstre

Aabenraa fortsætte.

 

Men det er ikke kun et spørgsmål om mangel på arbejdskraft. Det er også et spørgsmål om at tiltrække den

rigtige arbejdskraft. Denne udfordring kan kun løses i et tæt samarbejde mellem de Sønderjyske

kommuner, jobcentrene og virksomhederne. Dette samarbejde vil Venstre Aabenraa udbygge.

 

Investeringsstrategi

Vi mener at alle som udgangspunkt gerne vil forsørge sig selv, og at kontanthjælp er og skal være et

midlertidigt forsørgelsesgrundlag. Det er ikke meningen, at man skal parkeres på passiv, offentlig

forsørgelse i årevis. I Venstre Aabenraa vil vi fortsat investere i fremtidens arbejdskraft, og derfor skal de

gode erfaringer, der indtil videre har gjort 418 ud af 1380 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

selvforsørgende, komme endnu flere til gode. Vi vil have alle, de der kan arbejde med. Og de der er så

nedslidte, at det ikke giver mening med fuldtidsbeskæftigelse, tilbydes fleksjobs og i yderste konsekvens

førtidspension. Vi har med succes investeret i flere jobkonsulenter, og lavet målrettede virksomhedsrettede

tiltag og håndholdte indsatser. Det spor ønsker vi at følge.

 

Nytteindsats

Vi syntes at oprettelse af nyttejobs er et sundt princip. Man skal yde sit, for den kontanthjælp man får af

samfundet. Samtidig kan kommunen få udført en række opgaver, der normalt ikke er råd til. Nytteindsats er

omfattet af rimelighedskravet og må ikke være konkurrenceforvridende. Vi vil gerne udvide de opgaver der

udføres til glæde for de øvrige borgere, således at rengøring af skilte, bænke, strande, kunstværker og andre

offentlige installationer udvides. Desuden vil vi gerne udvide muligheden for - borger til borger hjælp - og

frivillighedsarbejde uden sanktioner. Selvfølgelig som et supplement, ikke en erstatning, af den normale

renholdelse. Vi vil indsamle gode ideer fra vores borgere, og udvide opgaveporteføljen indenfor nyttejobs.

Derved får vi afprøvet, hvor job-parate kommunens kontanthjælpsmodtagere er, og samtidig får kommunen

hjælp til de opgaver, der kunne være rare at få udført.


                                                                                                                             3.                                                                                                                                                        

Alle skal med                                                                                                                                         

Venstre Aabenraa tror på at et mangfoldigt arbejdsmarked, er et godt arbejdsmarked. Vi skal sikre at alle

der kan bidrage, bidrager. Og det gælder også unge, ældre og flygtninge. Vi skal målrette

beskæftigelsesindsatsen, så alle kommer med. Der skal tænkes i løsninger, der skaber bedre rammer, så

både unge ældre og flygtninge bliver en del af det arbejdende fællesskab. Her er et tæt samarbejde mellem

virksomheder og jobcentret afgørende.  

                                                                                                                                                                 

Venstre Aabenraa vil forstærke fokus på paradoksproblemerne, hvor borgere står uden jobs og virksomheder

uden medarbejdere. Vi vil forstærke indsatsen overfor opkvalificering. Altså fra ufaglært til tillært eller faglært.

Vi skal være bedre til at hjælpe lokale virksomheder med at matche med arbejdsløse. Gerne med

supplerende opkvalificerende kurser og målrettede understøttende kurser i et forpligtigende samarbejde med

virksomhederne. Vi vil garantere nødvendig opkvalificering, hvis virksomheden garanterer ansættelse.

Kvoteflygtninge skal i jobpraktik umiddelbart efter deres ankomst, samt lære dansk på arbejdspladsen

suppleret med sprogkurser. Sprog og praktik skal følges ad.

 

Venstre Aabenraa vil arbejde for at tiltrække relevante uddannelser til Campus Aabenraa så uddannelse og

jobmuligheder matcher. Vi vil i et nært samarbejde med datacentre og underleverandører afdække, hvilke

behov for erhvervsuddannelser de ser, og hvilke specialuddannelser, der kommer i kølvandet på de nye

job-åbninger.

Venstre Aabenraa vil fortsat arbejde for at motivere virksomheder til social ansvarlighed.  Men ønsker ikke

indarbejdet kædeansvar i kommunale anlægsopgaver.

 

Længere på literen

For at prioritere kernevelfærden, vil Venstre Aabenraa arbejde for kontinuerlig, at blive bedre til at finde mere

 effektive modeller for den kommunale opgaveløsning. På den måde kan vi få mere velfærd for de samme

penge. Vi skal sammenligne os med de dygtigste kommuner og lære af hinanden. Vi skal stille

spørgsmålstegn ved om en opgave er en kommunal opgave, eller om den bør udføres af private aktører. Og i

sidste ende udfases, hvis ingen gider betale for ydelsen.

 

Vi vil prioritere kernevelfærden og arbejde for en stærk og slank offentlig sektor, der prioriterer

kerneopgaver som sundhed, ældrepleje, børn og unge, drift og vedligehold af kommunale anlæg. Modsat

mener vi, at det offentlige skal spille en mindre rolle på områder, som andre aktører sagtens selv kan tage

sig af.


                                                                                                                                                                4.

 Mere konkurrenceudsættelse og medarbejderinddragelse                                                                

Venstre Aabenraa er ikke optaget af, om en offentlig betalt opgave udføres i offentlig eller privat regi. Vi er

udelukkende optaget af, at borgerne får den bedste service, og at man får mest muligt for skatteborgernes

kroner. Konkurrenceudsættelse giver betydelige effektiviseringer. Vi ønsker at forstærke vores

indkøbsafdeling og de tværkommunale indkøbsaftaler. Samtidig med konkurrenceudsættelsen får

kommunen større indsigt i kommunens egen opgaveløsning. Og kommunens egne medarbejdere

bekræftes, når de er konkurrencedygtige og effektive. Konkurrenceudsættelse betyder jo netop kun, at der

spørges til prisen, og ikke om en opgave nødvendigvis skal udføres af en privat leverandør.

 

Venstre Aabenraa ønsker at inddrage medarbejderne i disse processer. Vi skal skabe åbenhed og tryghed

om formålet med konkurrenceudsættelse, og motivere til dialog om effektiviseringspotentialer eller

omfordeling af opgaver. Vi tror at vores tillidsfulde samarbejde med tillidsfolk og medarbejderudvalg skal

udbygges, så de inddrages i løsninger.

 

Og i realiteten bidrager med deres faglighed og indsigt, til glæde for kommunens borgere.

De første projekter af medarbejderinddragelse er afsluttet, og erfaringerne herfra skal indgå i det

fremadrettede arbejde.

 

Udbudsstrategi

Venstre Aabenraa har stået i spidsen for, at der er nedsat et særligt udvalg bestående af private

byggeaktører, kommunale medarbejdere og politikere. De skal opstille nye retningslinjer ved udbud af

kommunale anlægsopgaver. Retningslinjerne skal skabe gennemsigtighed bag processerne ved udbud i

Aabenraa kommune og skabe dialog mellem aktørerne, hvilke krav der gælder. Venstre Aabenraa ønsker at

Business Aabenraa skal rådgive lokale virksomheder om de kommunale udbud. Skabe netværk så mindre

lokale entreprenører kan spille hinanden stærke, og påpege utilsigtede hindringer for lokale udbydere.

Erfaringerne fra dette arbejde skal inddrages ved efterfølgende udbudsstrategier på driftsopgaver, så

Aabenraa kommunes udbudspolitik er kendt af alle aktører. Venstre Aabenraa vil arbejde for at der indgås

samarbejdsaftaler med andre kommuner ved udarbejdelse af udbud, så vi kan lære af hinandens erfaringer.

 

                                                                                                                                                                  5.

Lokalt erhvervsklima                                                                                                                                

Vi vil være de bedste.

Aabenraa Kommune har altid været kendt for sin erhvervsvenlighed. Vi har altid ligget som den bedste

Sønderjyske kommune og i toppen på landsplan. Men vi vil gå efter at være de bedste. Ikke fordi det er et

mål i sig at blive bedømt positivt af sit erhvervsliv, men mere fordi det er en god indikation af måden, vi skal

tænke erhvervsklima på. De parametre erhvervslivet bedømmer os på, er opgaver vi skal være gode til at

løse. Al velfærd starter med velstand, og den skabes blandt andet af vores virksomheder. Enhver krone vi i

kommunen kan bruge på velfærd, er skabt af vores erhvervsliv. Den kommunale BYG afdeling og Business

Aabenraa skal i samarbejde med virksomhederne opstille de rammer, der gør det nemt og ubureaukratisk

at samarbejde med kommunen på, indenfor rammerne som myndighed.

 

Venstre Aabenraa vil fortsat arbejde på at være lydhør overfor erhvervslivets ønsker. Og i god dialog og

samarbejde, organisere og tilrettelægge arbejdet i forvaltningen på en sådan måde, at der opleves en positiv

tilgang og viljen til at ville.

Vi vil afsætte de nødvendige forvaltningsmæssige ressourcer til at løse erhvervslivets behov smidigt og

hurtigt.

Vi vil forsat udbygge erhvervspiloten, så virksomhederne har én indgang til kommunen. Vi vil muliggøre, at det

er erhvervspiloten, der sammensætter det optimale hold bag en opgave. Dermed sikres det, at

relevante aktører allerede ved første henvendelse, kan besvare opklarende spørgsmål.

 

Business Aabenraa

Business Aabenraa skal som en del af deres ansvarsområde danne netværksgrupper, der afspejler

kommunens hovederhverv. Desuden arbejde på at opstille nye fokusområder, herunder indgå i et tæt

samarbejde med projektlederen for særlige internationale erhverv, for at sikre det fulde potentiale

af dette nye indsatsområde.

 

Andre særlige indsatsområder er velfærdsteknologi og turisme; hovederhvervene fødevare og

landbrug, transport og logistik samt byggeri og anlæg. Business Aabenraa skal arbejde målrettet og

systematisk for en tiltrækning af nye erhverv og uddannelser med afsæt i kommunens stærke sider.

Yderligere netværk etableres i tæt samarbejde med erhvervsforening eller brancheorganisation.

 

Netværksgrupperne skal via Business Aabenraa sikre, at kommunens vækststrategi og erhvervsindsats

stemmer overens med de faktiske behov.

 

                                                                                                                              6.                                                                                                                                                            Padborg Transportcenter                                                                                                                     

Venstre Aabenraa vil fortsætte med at understøtte den positive udvikling i Padborg transportcenter, og

anerkender dermed områdets store betydning for kommunens fortsatte udvikling og vækst. Vi ønsker

fortsat at afsætte penge til udviklingsplaner og følge op på planerne med anlægskroner. Projekterne skal

udarbejdes og prioriteres i tæt samarbejde med virksomhederne.

 

Venstre Aabenraa ønsker sammen med transport- og logistikbranchen, at fremme projekter der øger

udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Herunder etablering af lokale fag-uddannelser og udviklingsprojekter,

der skal sikre områdets nuværende førerposition, og sætte nye mål for fremtidige forretningskoncepter.

Venstre Aabenraa ønsker at vejdirektoratet skal overtage en større forpligtigelse i forhold til

servicefaciliteter for udenlandske chauffører. Vi ønsker i samarbejde med transportbranchen og de faglige

organisationer, at belyse de udenlandske chaufførers indvirkning på områdets økonomi.

 

Grænseoverskridende samarbejde

Venstre Aabenraa vil fremme det grænseoverskridende samarbejde. Aabenraa kommunes geografiske

placering som en central del af grænselandet, giver nogle helt unikke muligheder.

 Venstre Aabenraa vil fortsat arbejde med, at visionen om et nyt stort dansk – tysk

erhvervs-udviklingsområde direkte på grænsen realiseres.

Herunder at Aabenraa Havns samarbejde med Flensborg Havn skal udbygges, så havnene supplerer

hinanden og bliver hele grænseregionens havn.

Venstre Aabenraa vil arbejde for at kendskabet til det tyske sprog udbygges. Vores unge kan få en unik

fordel, ligesom det vil være af stor betydning for erhvervslivet i kommunen, og derved for hele områdets

udvikling.

 

Venstre Aabenraa vil arbejde for at det grænseoverskridende beredskab formaliseres og at beredskaberne

understøtter hinanden hen over landegrænsen.

 

                                                                                                                                                                 7.

Kultur- og Fritidsområdet                                                                                                                     

Venstre Aabenraa vil forbedre rammerne for vort foreningsliv. De mange aktive frivillige gør en uvurderlig

indsats i vores kultur- og fritidsliv. Det skal være sjovt, meningsfyldt og nemt at være aktiv og frivillig. Vi vil

fremme lysten til at tage del i kultur- og fritidslivet, så der i hele kommunen er aktive lokalsamfund.

Idrætshallerne rundt omkring i kommunen er vigtige samlingssteder, og rigtig mange haller er skabt som

lokale initiativer. Vi vil forsat bakke op om disse haller, og hjælpe med den nødvendige modernisering.

 

Ligesom vi i Aabenraa by har gjort en helt særlig indsats i forbindelse med etablering af Arena Aabenraa, vil

vi i den kommende periode også gøre en særlig indsats for idrætsfaciliteterne/idrætshallerne rundt

omkring i kommunen.

 

Grænsehallerne i Kruså er et vigtigt kraftcenter i den sydlige del af kommunen. Vi vil bakke op om den

store indsats, som de frivillige gør for at udvikle centret.

Søsporten og vandsporten skal fremmes i Aabenraa kommune ved etablering af en vandsport arena ud for

stenmolen ved Sønderstrand. Arenaen skal være mobil, så den kan vendes mod fjorden ved sejlsport- og

søsport arrangementer eller drejes ind mod Sønderstrand, og danne rammerne om en badeanstalt eller

tribuner til publikum arrangementer. Under tribunerne skal der placeres faciliteter til omklædning, og sauna

til badegæster og vinterbadere.

 

På kulturområdet vil vi arbejde aktivt for at visions- og handleplanen for Frøslevlejren kan realiseres.

Frøslevlejren er et naturligt fyrtårn for turismen i kommunen med 50.000 årlige gæster. Så turismen i hele

Sønderjylland vil få gavn af en gennemgribende opgradering af lejren.

 

Kunstmuseet Brundlund Slots kunstsamling rummer over 1000 værker, primært af sønderjyske kunstnere

fra slutningen af 1700-tallet til i dag. Derudover deponerede Fonden Franciska Clausen, i efteråret 2011,

hele samlingen af Franciska Clausen på Kunstmuseet Brundlund Slot. Vi vil, i samarbejde med Museum

Sønderjylland, arbejde for en udbygning af museet, således at det sikres, at Franciska Clausens værker kan

få den fremtrædende plads, de har krav på.

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                  8.                                                                                              

Turisme 

Venstre Aabenraa vil i tæt samarbejde med turistaktørerne forstærke turismeindsatsen.

Turismesamarbejdet gennem Destination Sønderjylland, DMO, er en succes, målt på antal kontakter til

potentielle turister fra henholdsvis Tyskland, Holland og Norge. Og Venstre Aabenraa vil forstærke Aabenraa

Kommunes turistprofil. I samarbejde med lokale turistaktører, ønsker vi, at udnytte dette vækstpotentiale i

forhold til antal endags-turister og overnatninger.

Derfor vil Venstre Aabenraa arbejde målrettet på, at skabe flere turistattraktioner og samtidig styrke kvaliteten

af de eksisterende. Her indgår bl.a. Okseøerne, Frøslevlejren, Oldemors Toft, Folkehjem og Brundlund Slot.

Her vil Venstre Aabenraa i samarbejde med de respektive ejere, arbejde for nye udstillinger og fortællinger.

 

Det er oplagt, at lade Aabenraa kommunes geografiske placering, med Danmarks længste landfaste

landegrænse, indgå som et naturligt led af fortællingen, samt natur- og aktiv ferie.

Venstre Aabenraa vil arbejde for:

-        at skorstenen på Enstedværket tænkes ind som potentielt turistmål/attraktion.

 

-        flere overnatningsmuligheder, herunder attraktive udstykninger til sommerhuse.

 

-        tværkommunalt samarbejde om rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. (Mangel på kvalificeret arbejdskraft  lægger allerede i dag en dæmper på de Sønderjyske virksomheders udviklingsmuligheder. )

 

-        at styrke indsatsen i markedsføringen af Business Region Sønderjylland som ét arbejdsmarked.

 

-        et øget fokus på tiltrækning af nye uddannelser til vores Region.

 

Vi tror, et øget fokus på:

-        at fremhæve karrieremulighederne på regionens virksomheder

-        vores regions kultur- og naturkvaliteter

-        landets bedste folkeskoler

-        en veludbygget infrastruktur,

-        gode mellemlange uddannelser

 kan skabe en øget bosætning og dermed stabil og veluddannet  arbejdskraft til vores virksomheder.

 

Venstre Aabenraa vil i den forbindelse styrke kendskabet til ”Job Partner match”.

 

Vi skal have mere bosætning og mindre pendling.

 

Erhvervsarealer og planlov

Venstre har på nationalt plan liberaliseret planloven. Det giver kommunerne videre og nye muligheder for, at

skabe grobund for vækst gennem den lokale planlægning, f.eks. i forhold til butiksstørrelser,

aflastningsområder mv.  Derfor ønsker Venstre Aabenraa at udnytte redskaberne i planloven til at skabe

mere vækst. Herunder at etablere bedre udnyttelse af udfasede landbrugsejendomme til andre formål.

Venstre Aabenraa ser også gerne såkaldte box-butikker opført langs Gasværksvej, så midtbyen

 styrkes i forhold til etablering af nye og tidssvarende butikskoncepter; frem for at handlen flyttes væk fra byen

eller helt overtages af net-handel. Forbrugernes indkøbsvaner ændres, og derfor er detailhandlen under

stærkt pres. Vi vil gerne tilpasse os udviklingen og åbne op for et aktivt handelsliv, baseret på fortætning af

beboelse og offentlige funktioner i midtbyen, og fremme detailhandlens muligheder for at skabe gode

indkøbsoplevelser.

 

                                                                                                                                                           9.         

Vindmøller, solcelleparker, biogas og fjernvarme

Venstre Aabenraa er stor tilhænger af vedvarende energi og bæredygtighed. Vi ønsker at fremme projekter til

gavn for miljøet og almenheden, uden at tilsidesætte den enkelte borgers retssikkerhed.

Billig energi og varme er et bosætningsparameter. Venstre Aabenraa vil arbejde for fremme af billig

fjernvarme og inddragelse af spildvarme fra datacentre.

 

Vi ønsker at genoptage udpegningen af arealer til opsætning af vindmøller med udgangspunkt i den

igangværende undersøgelse fra Kræftens bekæmpelse. Vi vil fortsat arbejde for klare Nationale

retningslinjer for øgede afstandskrav og nye metoder, der sikrer berørte borgere en rimelig kompensation

for værditab og individuelle målte støjgener. Det er afgørende at udlæg til vedvarende energianlæg sker i

samarbejde med de lokale beboere.

 

Venstre Aabenraa vil fortsat arbejde for, at grænsenære møller opføres i dialog med borgere på begge sider

af grænsen, og at Espoo konventionen skal gælde. - Espoo konventionen er en aftale om vurdering af

virkningerne på miljøet tværs over landegrænser vedtaget i den finske by Espoo - .Vi vil fortsat arbejde for, at

de berørte borgere ved Bølå kompenseres i forhold til evt. nye retningslinjer med tilbagevirkende kraft.

 

Sundhed

Vi vil styrke kernevelfærden.

Venstre Aabenraa ønsker at prioritere kernevelfærden over alt muligt andet. Det betyder at vi vil arbejde

målrettet med det kommunale sundhedsvæsen. Vores kommune er udfordret på demografien, herunder

vores alderssammensætning, levevis og uddannelsesniveau. De faktorer, der har direkte indflydelse på

befolkningens sundhed, ønsker vi at ændre i en positiv retning til glæde for den enkelte borgers livskvalitet,

men også til glæde for fællesskabet. Borgeren i centrum er vores udgangspunkt. Vi går op i at bekæmpe

ventelister og dårlig service – og så er det ikke afgørende, hvem der leverer ydelserne.                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                 10.

Det nære sundhedsvæsen                                                                                                                  

Venstre i Aabenraa ønsker at indføre mere velfærdsteknologi, der giver mening for den enkelte borger

i form af mere selvhjælp og værdighed. Det betyder mere individuelle,  tilrettede og relevante ydelser til den

enkelte. Vi vil skabe en øget kultur og teknologiforståelse hos kommunens medarbejdere, så de med afsæt i

borgerens behov, afsøger muligheden for teknologiløsninger til gavn for borgeren. På den måde kan vi give

borgeren mere frihed, få mest velfærd for pengene, og gøre arbejdet lettere for kommunes medarbejdere.

Målet skal også være, at borgerne kan blive i eget hjem i kendte og trygge omgivelser, så længe som

muligt. Vi ønsker, at vi, til trods for store afstande til centrale genoptræningstilbud, kan tilbyde

hjemmetræning og undgå lange transport- og ventetider.

 

En målsætning er fortsat sundhed og læring.  Venstre Aabenraa vil arbejde målrettet for aktiviteter, der

peger i den retning. Vi ønsker med de gode historier, at motivere den enkelte til sund livsstil og understøtte

lokale initiativer, der arbejder for oplysning om sund kost og bevægelse.

Aabenraa Kommune er hjemsted for akutsygehuset, SOSU skolen, sygeplejeuddannelsen og virksomheder

inden for velfærdsteknologi. Venstre Aabenraa vil gennem aktive partnerskabsaftaler sikre, at den nyeste

viden og teknologi stilles til rådighed for vores borgere. Det betyder samtidig, at vi i Aabenraa kommune

skal være ”first mover”, være innovative samt villige til at investere som de første.

 

Ældrepleje

For Venstre Aabenraa er god og værdig ældrepleje en af kommunens grundlæggende primæropgaver. I

takt med at vores borgere bliver ældre og ældre og sundere og sundere, ændrer ældreplejens opgaver sig.

Vi skal kunne rumme den friske ældre med et aktivt seniorliv, den midlertidig syge ældre med behov for

hjælp og rehabilitering en overgang, til den meget plejekrævende ældre i eget hjem eller plejehjem, samt

borgere med demens. Uanset hvor vi i Venstre Aabenraa møder den ældre eller demente, vil vi arbejde for

værdighed, hvor borgeren skal være herre over eget liv så længe som muligt.

 

                                                                                                                                                                     11.

Valgfrihed og tryghed i hjemmehjælpen                                                                                                 

Venstre i Aabenraa ønsker, at de ældre kan vælge mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp. Derfor

vil vi sikre, at der er flere private leverandører, som er godkendt af kommunen, og som ældre kan vælge

imellem. Vi ønsker, at vore ældre visiteres til den hjemmehjælp, der skaber ordentlige og trygge rammer

efter behov og med en gennemskuelig tildeling. Vi går op i at skabe bedre velfærd og samtidig føre en

ansvarlig økonomisk politik, hvor vi har respekt for skatteydernes penge.

 

Derfor vil vi i højere grad spørge til prisen, når kommunen skal have en opgave lavet. Det er et godt princip,

når man skal have lavet en håndværkeropgave i hjemmet – og det er et godt princip i kommunen. Det giver

flere ressourcer til eksempelvis at styrke omsorgen andre steder. Vi vil arbejde for et godt niveau af basal

 hjemmehjælp og hjemmepleje, med mulighed for valgfrie tilvalgsordninger. En række opgaver i

hjemmet og personlig pleje skal løses, mens en mere individuel tilgang til det frie valg, bedre tilgodeser den

enkelte borgers egen prioritering.

Derfor ønsker vi,  at ydelserne indenfor klippekortordningen gøres permanent, med mulighed for

individuelle til- og fra valg eller tilkøb.

 

Færre forskellige hjemmehjælpere til den enkelte.

Venstre Aabenraa ønsker, at de ældre i kommunen skal opleve mest mulig kontinuitet i deres pleje. Vi har

derfor som mål, at antallet af forskellige hjemmehjælpere, som kommer i den ældres hjem, skal reduceres.

 

Lokale plejehjem skal bevares

Venstre Aabenraa ønsker at aftalen om plejehjemsstrategien skal føres ud i livet. Derfor skal Grønningen i

Tinglev bevares. Vi ønsker at arbejdet med planlægningen afsluttes nu og nybygningen af det nye plejehjem

iværksættes.

Vi ser gerne et tæt samarbejde om udnyttelse af bygninger med synergi for lokalbefolkningen.

Vi ønsker en analyse af ægtefælleboliger i tilknytning til plejeboligerne medtaget i planlægningen,

for at kunne imødekomme ønsket om, at ægtepar kan forblive sammen, også når den ene

part bliver plejekrævende.

For Venstre Aabenraa er det vigtigt, at vi bibeholder de nuværende plejehjem i nærområderne, herunder

Bovrup, Løjt og Bylderup Bov.

 

Demensvenlige samfund og boliger

Demens er en folkesygdom, som vil ramme flere og flere i fremtiden i takt med, at vi bliver ældre. Derfor vil

vi sikre, at kommunen bliver mere demensvenlig. I demensplanen 2025 er der afsat penge til en række

puljer, der skal understøtte et mere demensvenligt samfund. Dem skal vi gøre brug af på den bedst mulige

måde. Vi vil samle viden på området og indrette et passende antal af vores plejeboliger, så de bedst muligt

geografisk og indretningsmæssigt understøtter borgeren og de nærmeste pårørendes behov. Samtidig vil

vi afsætte administrative ressourcer, der skal sikre at vores medarbejdere hele tiden er opdateret på den

nyeste viden på området. Demensvenlige boliger skal indgå i den fortsatte implementering af vores

plejeboligstrategi.

 

                                                                                                                                                                 12.

Bedre forebyggelse og genoptræning                                                                                                  

Venstre Aabenraa vil styrke indsatsen overfor ældre, som bliver syge og evt. må indlægges på hospitalet. Vi

ønsker, at den forebyggende indsats skal styrkes, så der tages bedre vare på ældre, som er i risiko for at

blive syge og akutindlagt. Den nye hjemmesygeplejerskeordning er et skridt i den rigtige retning, og vi

ønsker, i samarbejde med medarbejderne, at videreudvikle og optimere indsatsen. Vi ønsker en kritisk

indstilling i samarbejdet med Regionerne i forhold til udskrivningerne fra hospitalet, og ønsker en tæt

opfølgning i forhold til opgavefordeling. Vi ønsker en tryg og god tilbagevenden efter et hospitalsophold,

 evt. med et mellemstop på et plejehjem eller rehabiliteringscenter.

 

Vi ser også øget og relevant anvendelse af velfærdsteknologi ved genoptræning i eget hjem, som et godt

alternativ til tidskrævende konsultationer på et sundhedscenter. Vi ønsker at tilvejebringe god viden, hvad der

virker for den ældre, så en god dagligdag i eget hjem understøttes.

 

Sygeplejeklinikker

Venstre Aabenraa ser de lokale Sygeplejeklinikker som en vigtig brik i udviklingen af sygeplejen De skal

benyttes af de borgere, som ikke umiddelbart kræver sygeplejebehandling i borgerens eget hjem. Med lokale

Sygeplejeklinikker kan borgerne bl.a. tilbydes fleksible besøgstider, som passer bedst ind i borgernes

hverdag.

De nuværende lokale Sygeplejeklinikker findes i Bov, Rødekro, Tinglev og Aabenraa.  Venstre Aabenraa vil

arbejde for etablering af yderligere Sygeplejeklinikker i andre lokalområder, hvis kapaciteten vil skulle øges i

de kommende år.

 

Samarbejde om udbud og forebygge konkurser

KL, Ældre Sagen, DI og Dansk Erhverv gik sammen om at udarbejde en række fælles pejlemærker for

inddragelse af private aktører. Venstre Aabenraa vil samarbejde med andre kommuner om udbud af

hjemmehjælpen og tage afsæt i disse pejlemærker. Samtidig vil vi inddrage høstede erfaringer ved udbud,

og stille krav om garanti-stillelse for fuldførelse af opgaverne.

 

Et aktivt seniorliv

Venstre Aabenraa ønsker et rigt udbud af tilbud til alle, der ønsker et aktivt seniorliv præget af socialt

samvær, kulturelle aktiviteter, motion eller noget helt andet. Vi vil derfor sikre gode og alsidige kommunale

tilbud. Vi ønsker at kortlægge, hvem der bruger kommunens tilbud. Herefter udarbejde en strategi for, hvordan

kommunens tilbud kan nå en bredere målgruppe - f.eks. flere ældre mænd. Vi ønsker ligeledes, at kommunen

bakker aktivt op om det frivillige foreningslivs arbejde på ældreområdet – f.eks. via hjælp til lokaler. Vi ønsker,

at bygge videre på de mange gode tiltag der er, i samarbejde med f.eks. ældresagen. Vi vil ansætte en

frivillighedspilot, der skal guide og hjælpe de frivillige ildsjæle gennem systemer, hvor myndighedskrav

udfordrer de frivilliges engagement.

 

                                                                                                                                                                  13.

Ældre borgere er en samfundsressource                                                                                            

Mennesker, der har forladt arbejdsmarkedet til fordel for en pensionisttilværelse, har ofte tid og lyst til at

engagere sig i frivilligt arbejde. Det skal vi udnytte. Vi ønsker derfor, at pensionister får bedre muligheder

for at tage del i samfundet og knytte bånd til såvel unge som ældre. Vi vil tage diskussionen med de faglige

organisationer, og gøre op med at de frivillige tager andres job.

 

Opgaver, der i dag ikke bliver udført på f.eks. plejehjem, skal kunne udføres af frivillige kræfter, til gavn og

glæde for andre medmennesker. Vi vil fjerne forhindringer, skabe overblik, hvor idrætsforeninger mv. mangler

hænder, og arbejde aktivt for at styrke transportforbindelserne også for borgere i landdistrikterne. Vi ønsker et

tæt samarbejde med Frivilligcenter Aabenraa.

 

Ældrevenlig digitalisering

I takt med at flere af de offentlige services bliver digitaliseret, er det vigtigt, at de ældre også får mulighed

for at benytte mulighederne i den digitale borgerservice. Derfor ønsker vi gode rammer for, at frivillige i

kommunen kan oplære de ældre i at bruge internettet, NemID, netbank osv. Vi vil fortsat understøtte

mulighederne for at ældre kan få personlig hjælp og kontakt via vores borgervejleder, borgerservice og

bibliotekerne. Desuden vil vi understøtte brugervenlige digitale løsninger, der minimerer en basal kunnen

for anvendelse af digitale platforme.

 

Infrastruktur

Aabenraa Kommune har en unik geografisk placering nær den dansk tyske grænse og forbindes fra nord til

syd gennem den Sønderjyske motorvej. Jernbanen løber centralt gennem kommunen og udnyttes i god

grad af kombi-terminalen i Padborg og rejsende fra de centrale togstationer i Padborg, Tinglev og Rødekro.

Aabenraa havn er en aktiv erhvervshavn og spiller en central rolle i en række lokale virksomheders drift.

Den fortsatte udnyttelse af disse gode infrastruktur-forbindelser kræver en fortsat udvikling. Nogle

investeringer kræver national finansiering eller medfinansiering, og andre skal prioriteres lokalt af

Aabenraa kommune.

 

I Venstre Aabenraa har vi erkendt den store betydning af infrastrukturen for kommunens fremtidige

udvikling, da vores eksisterende virksomheder er afhængige af gode transportforbindelser. Men også for

tiltrækning af nye virksomheder, kræver hurtig og konkurrencedygtig transport. Derfor ønsker Venstre

Aabenraa at investere i fremtiden, og har haft afgørende indflydelse på beslutningen om etableringen af

motorvejtilslutningen ved Rødekro. Også det, at der er forberedt til modulvogntog med lastvogne i

overlængde, udbygning af kombi-terminalen til godstransport på skinner i Padborg, opkøb af Enstedværket

til nye havnerelaterede virksomheder eller til store produktionsvirksomheder, har Venstre Aabenraa haft

indflydelse på.

Det er alt sammen tiltag, der skal sikre de fysiske rammer til en positiv erhvervsudvikling.

 

                                                                                                                                                                     14.

Aabenraa havn og Enstedværket                                                                                                           

Aabenraa havn er medvirkende årsag til, at flere virksomheder har etableret sig i Aabenraa Kommune.

Havnen kan anløbes af store skibe med betydelig dybgang, og det betyder, at vi også fremadrettet skal være

fokuseret på mulighederne for at tiltrække virksomheder indenfor tung industri. Hvad enten produktionen

foregår i baglandet som hos Valmont i Hjordkær, eller om bulk-varer læsset og lodset direkte over kaj, så

skaber aktiviteterne arbejdspladser i kommunen.

 

Venstre Aabenraa ønsker, at der skal være en aktiv erhvervshavn i Aabenraa. Men ønsker også med

investeringen i erhvervsarealer på Enstedværkets grund, at fremtidssikre udviklings-mulighederne  udenfor

byen. Vi vil i samarbejde med Havnen tiltrække virksomheder, der kan skabe vækst og beskæftigelse for

kommunens borgere. Det er vores vision, at der skal skabes flere arbejdspladser på arealerne efter

Enstedværket, end der var ansatte, da det var i drift. Derfor vil vi være en aktiv medspiller i projektudvikling

sammen med Havnen.

 

Hvis muligheden byder sig, og vi i fuld samarbejde med havnens kunder, gradvist kan foretage en

udfasning af de tunge aktiviteter på Aabenraa havn, ønsker vi en omdannelse af havnearealerne lidt efter lidt

til liberalt erhverv og boliger. Denne vision skal allerede nu tænkes ind i arealerne nord for Kilen, og

forudsætter at vi får adgang til kaj-arealerne ved Ensted.

 

Venstre Aabenraa vil fortsat arbejde for, at Aabenraa havn indgår i den nationale havneplan, og at

transport-korridorerne gennem Jylland tilgodeser Aabenraa. Desuden ønsker vi, i nært samarbejde med

Flensborg og de øvrige Sønderjyske kommuner, at Aabenraa udnævnes som regional havn.

 

Skinnetrafik og gummihjul

Venstre Aabenraa ønsker, at fremme en sund udbygning af kombi-terminalen i Padborg, for derigennem at

fastholde gods i området, sikre beskæftigelse samt cementere Padborgs position som porten til Europa og

Skandinavien. Vi vil arbejde for dobbeltsporet mellem Tinglev og Padborg.

Ved at fremme skinne og gummihjulstransport fastholder vi ekspertise indenfor transport og logistik, og gør os

mindre sårbare i forhold til infrastruktur-udfordringerne i Tyskland. Venstre Aabenraa vil i samarbejde med

Region Syddanmark og de Sønderjyske kommuner påvirke de tyske politikere til at prioritere en 6 sporet

motorvejsbro over Kielerkanalen og en togtunnel. Dette nedbringer transporttiden gennem Jylland samt til

Sydeuropa og sætter Aabenraa kommune i centrum.

 

Padborg transportcenter

Venstre Aabenraa vil styrke god fremkommelighed i Padborg. Vi vil drøfte infrastruktur-investeringer med

relevante aktører og prioritere større anlægsinvesteringer, herunder Lejrvejens forlængelse. Vi vil fastholde

området som transportområde og værne om områdets karakter som transportcenter med tilknyttede

serviceerhverv. Vi vil arbejde for en tidssvarende og rationel omstrukturering af lagerkapaciteterne,

og stille nødvendige erhvervsarealer til rådighed.

Venstre Aabenraa ønsker, at kommunen skal bidrage økonomisk til en intensiv markedsføring af Padborg

Transportcenter i samarbejde med virksomheder og Business Aabenraa.


                                                                                                                                                                  15.

Vejvedligehold og cykelstier                                                                                                                    

Venstre Aabenraa anser vejvedligehold som en kommunal kerneopgave.

Vi prioriterer vedligehold højt, da efterslæb i vedligehold blot sender regningen videre til de efterfølgende

byråd.

Vi ønsker en grundig og gennemskuelig vedligeholdelsesplan, hvor vi med respekt for de samlede

kommunale udfordringer efterkommer planens anbefalinger i prioriteret rækkefølge.

Venstre Aabenraa ønsker et veludbygget cykelstinet i hele kommunen, der tager afsæt i

trafiksikkerhedsmæssige anbefalinger. 

Vi ønsker at prioritere cykelstier for skolebørn højest og derefter forbindelser til gavn for vores borgere.

Vi ønsker udarbejdet en ny cykelstiplan og ønsker en årlig kontinuerlig udbygning efter denne plan.

Venstre Aabenraa vil i lighed med skolestrukturaftalen, søge at skabe en bred aftale om asfalt og cykelstier,

der forpligtiger kommende byråd ud over deres egen periode.

 

Kassø og datacentre

Venstre Aabenraa ønsker, at afsætte penge til en grundig trafikanalyse med baggrund i Apple’s etablering af

et datacenter. Vi ønsker på baggrund af analysen at sikre nødvendige investeringer i veje, cykelstier og

trafikanlæg i nødvendigt omfang. Analysen skal både tage højde for en etablerings- og ibrugtagningsfase. Vi

ønsker at der reserveres anlægsmidler, så der kan følges op på anbefalingerne.

 

Sammentænk den kollektive og private transport bedre

Vi lever i en tid, hvor nye transportformer vinder frem. Det handler bl.a. om delebiler og privat samkørsel.

Vi ønsker at drage nytte af nye transportformer og ny teknologi. Vi ønsker, at den kollektive og private

transport skal tænkes bedre sammen. Derfor vil vi fremme digitale løsninger, som er med til at integrere

den kollektive transport med f.eks. delebiler og privat samkørsel.

 

Venstre Aabenraa anser nye transportformer som væsentlige bosætningsparametre. Vi vil derfor på

forsøgsbasis tilbyde en landsby minibus, der drives af landsbyboere. Den skal fortrinsvis binde landsbyerne

bedre sammen med center- og uddannelses byerne. Den skal sikre kortere køretider til skolerne, et aktivt

senior liv samt et bedre ungdoms- og natteliv.

 

Venstre Aabenraa ønsker at undersøge mulighederne for etablering af førerløse busser. 

 

                                                                                                                                                                 16.

Børn og skole                                                                                                                                          

Den gode skole.

I Aabenraa kommune har vi ca. 5500 folkeskoleelever fordelt på 19 folkeskoler. Ens for skolerne er, at de alle

leverer en god undervisning, og at alle vores skoler er i en bygningsmæssig god stand. Den sidste skole, der i

forbindelse med skolestrukturaftalen mangler at blive færdiggjort, er Hærvejsskolen. Den afsluttes i det

kommende år.

 

Venstre Aabenraa ønsker derfor at sætte nye mål for vores folkeskoler.  Vi ønsker med baggrund i projektet

”Den gode skole” at formulere nye målsætninger. Hvordan ruster vi nutidens folkeskoler til fremtidens

udfordringer. Vores børn er vores fremtid og det råstof, fremtidens samfund skal opbygges af. Derfor er det

vigtigt, at vi ruster skoleeleverne til en endnu ukendt fremtid. Det er helt sikkert, at hvis udviklingen

fortsætter med samme hastighed i de næste 10 år som i de forgangne 10 år, så står vi i dag med

indskolingselever, der kommer til at tage folkeskolens afgangseksamen i endnu ukendte fag.

Desuden skal vi forberede dem til jobs, der endnu ikke eksisterer.

 

Digitalisering bliver det nye fremmedsprog

Venstre Aabenraa ønsker, at digitalisering skal sættes på skoleskemaet. Det er kun et spørgsmål om tid,

hvornår vi målrettet skal forberede vores børn til den nye tidsalder. Mange børn og unge er i forvejen i fuld

sving med at dygtiggøre sig i digitalisering via sociale medier, ”Learning by doing”, og det er en god

læremetode. Men vi ønsker at vores folkeskoler skal kunne lidt mere. For at folkeskolen fortsat er en skole

for alle samfundslag, ønsker Venstre Aabenraa, at vores folkeskoler skal have en plan for, hvornår alle børn

og unge har fuld adgang til tablets eller PC’ere på lige vilkår.

Samt at skolens WIFI og IT platforme kan håndtere det.

Vi har allerede set gode og visionære eksempler som f.eks. på Felsted Centralskole og VUC.

 

 Vi vil, i samarbejde med vores folkeskoler, opstille en strategi for implementering af digitalisering, og afsætte

penge til efteruddannelse af lærere, indkøb af hardware og udbygning af faste, sikre og hurtige IT-netværk.

Der ud over vil vi fremme indsatsen for brug af ny teknologi på skolerne ved indkøb af det nyeste

undervisnings-materiale på området.  Aabenraa kommune skal ikke kun være kendt for at have gode nye

skoler. Vi vil også være kendte for, at der sker fornyelse på undervisningssiden.

 

                                                                                                                                                                17.

Inddragelse af det lokale erhvervsliv i ”Åben Skole”                                                                            

Den ”Åbne Skole” er et vigtigt led i skolereformen. Den kan være med til at åbne børns og unges viden om

det samfund, der omgiver dem, herunder foreningslivet, kulturlivet og de lokale virksomheder. Samfundet

har brug for, at flere unge gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse. Derfor ønsker vi, at skolerne mere

systematisk bruger den Åbne Skole i udskolingen til at besøge det lokale erhvervsliv og

produktionsvirksomhederne. Således får de unge større viden om erhvervslivet samt får et

indblik i, hvordan man kan bruge en uddannelse, bl.a. en erhvervsuddannelse på arbejdsmarkedet.

 

Venstre Aabenraa ser også gerne et nært samarbejde med Uddannelsesvejlederne og erhvervslivet.

Vejlederne har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og derfor mener vi, det er vigtigt at sikre, at

vejlederne også kan vejlede om jobmulighederne efter endt erhvervsuddannelse. Vi ønsker at udvikle på

bestående netværkssamarbejder med uddannelsesinstitutioner og virksomhedernes personalechefer, så

vejledning kan tage afsæt i, at vi uddanner til job. Derfor ønsker vi også, at årlige uddannelsesmesser skal

blive en fast bestanddel af skoleskemaet i overbygningsklasserne, så de unge allerede ved valg af

ungdomsuddannelsen har et billede af, hvor drømmejobbet ligger.

 

Nye daginstitutioner og bedre normering

Venstre Aabenraa vil fortsætte den vedtagne dagtilbudsstruktur med en ny daginstitution i Aabenraa Syd

og Bov. Herunder også gennemførelse af dagtilbudsstrukturen i Aabenraa Nord og Tinglev. Vi ønsker nye og

tidssvarende daginstitutioner. Vi er ikke optaget af hvem der driver dem, men ønsker i stedet at diskutere

kvalitet. Vi vil arbejde for bedre normeringer med faguddannet personale i vores daginstitutioner.

Børnepasning er en kommunal kerneopgave.  Derfor vil Venstre Aabenraa lytte til forældrenes behov og

fastholde fritvalgs-ordninger.

Vi mener at sund konkurrence på området giver et godt og alsidigt udbud. Vi ønsker en bæredygtig kommunal

dagpleje, privat børnepasning og småbørnsgrupper. Men frem for alt ønsker vi et tilbud, der tager afsæt i

forældrenes ønske om en tryg hverdag for deres børn.

 

Børnehandicapområdet

Venstre Aabenraa ønsker at prioritere anlægsønsket på Posekær, benævnt ”Lille Kær”-projektet, bestående

af en nybygning til gul gruppes 8 beboere, samt en ombygning af Posekærs eksisterede bygninger.

 

Frihed til pasning af eget barn

Venstre Aabenraa ønsker, at ”pengene-følger- barnet -muligheden” genindføres. Vi syntes, det er op til

forældrene i en tidsbegrænset periode, at vælge om de ønsker at gå hjemme hos deres børn i stedet for at

sende dem i institution. Det giver børnefamilierne større frihed til selv at planlægge deres dagligdag.

 

Forældrene skal visiteres til tilskuddet, så det ikke er muligt at modtage for udsatte familier, hvor børnene

bl.a. har utilstrækkelige sprogkundskaber. 

 

                                                                                                                                                                18.

Udlændinge og integration                                                                                                                 

Venstre Aabenraa kræver, at kvoteflygtninge og familiesammenførte fra dag ét skal indgå i et

integrationsprogram med sigte på at blive selvforsørgende. Vi mener at integration ikke kun handler om at

lære sproget, men i stedet lære sproget imens man er i praktik, arbejde eller uddannelse. Vi værner om de

danske værdier som f.eks. demokrati og ligestilling. Vi mener at integration også må tage afsæt i, at man

bekender sig til disse værdier. Vi vil arbejde for en mere harmonisk fordeling af flygtninge og indvandrere,

for at undgå ghettodannelser i kommunen

 

Vores boliganvisning tager højde for en spredning af flygtninge i hele kommunen. Vi ved, at man mange

steder i vores kommune gør et stort arbejde ud af at integrere indvandrere og gøre dem til et aktiv for

lokalsamfundet. Vi modtager flest enlige unge mænd, og reglerne gør det ikke muligt at fastholde

dem på anvisningsstedet ved familiesammenføring, og dermed skift af bolig. Det ønsker vi at ændre.

Grundlæggende har forældre krav på at få deres barn indskrevet i daginstitutionen i deres skoledistrikt.

Denne ordning vil vi gøre op med. Vi ønsker i stedet at danne klyngeinstitutioner, så daginstitutioner og

skoler sammen arbejder om integrationen.

Her vil antallet af flygtninge og tosprogede børn naturligt spille ind.

 

Nej til religiøse særhensyn

I vores opfattelse af demokrati og ligestilling opstår der en gang i mellem sammenstød mellem de danske

værdier og religiøse følelser.  Det kan f.eks. være ved krav om kønsopdeling i svømmehallen som betingelse

for muslimske kvinders/pigers deltagelse i svømmeundervisning. Det vedrører ikke kun de muslimske

kvinder/piger selv, men afskærer resten af befolkningen fra at bruge de kommunale faciliteter i tidsrummet

eller giver et udansk undervisningsforløb. Venstre Aabenraa ønsker ikke at bøje sig for sådanne religiøse

særhensyn.

Efter folkeoplysningsloven modtager en række foreninger kommunale støttekroner. Der er vedtaget nye

regler om, at der ikke kan ydes støtte til foreninger, der modarbejder og underminerer demokrati og

grundlæggende menneskerettigheder, herunder f.eks. trosfrihed og ligestilling. Vi ønsker ikke, at borgernes

penge går til sådanne foreninger, og vil skærpe kontrollen, og i yderste konsekvens stoppe med tilskuddet.

 

Fortsætte med investeringsstrategien

Venstre Aabenraa vil bygge ovenpå de gode erfaringer, Aabenraa kommune har med investeringsstrategien

på arbejdsmarkeds-området. Vi ønsker at fortsætte den målrettede og håndholdte indsats overfor

flygtninge, herunder med IGU forløb. Vi tror, at en flygtning som udgangspunkt ikke fra sit hjemland kender

til at blive klientgjort eller forsørget, og derfor skal vi ikke give forsørgelse uden modydelse.

 

Samtidig tror vi på, at en god integration på arbejdsmarkedet også kan være med til at skaffe noget af den

arbejdskraft, vores virksomheder efterspørger. Derfor er et tæt samarbejde med regionens virksomheder og

jobcentre vigtigt. 

 

                                                                                                                                                                 19.

Landdistriktspolitik                                                                                                                                                                            

Aabenraa kommune har et rigt udbud af aktive landsbyer, der arbejder hårdt for at bevare samlingskraften

i deres lokalområde. Venstre Aabenraa har i de seneste 4 år arbejdet målrettet på at understøtte lokale

initiativer. Vi har ansat en landdistriktscoach, der sammen med lokale ildsjæle har udarbejdet

udviklingsplaner. Vi har fulgt op med penge, så planerne kan føres ud i livet, og vi har stillet penge til

materialekøb til rådighed. Der ud over har vi haft fokus på at fjerne faldefærdige bygninger med

nedrivningspuljer. Men der er meget der kan gøres endnu bedre.

 

Venstre Aabenraa ønsker en kommune i balance med gode muligheder for også at bosætte sig i

landdistrikterne. Dette indebærer for os, at frihedsgraderne til at kunne udfolde sig, må være større end i

byerne. Mange landsbyer er godt på vej med at realisere udviklingsplaner udarbejdet i samarbejde med

kommunen. Udviklingsplanerne tager afsæt i de styrker som den enkelte landsby har. Vi mener, at enhver

landsby med vilje til at udvikle sig, skal have chancen. Omvendt mener vi også, at vi ikke kan holde liv i en

landsby, hvis der ikke er lokal opbakning.

 

Vi har så gode erfaringer med de nye tiltag som virker, så vi vil fortsætte med at sætte puljer af til indkøb af

materialer. Vores erfaring er, at man i de små samfund ikke mangler frivillig arbejdskraft, men at det slider

på de få erhvervsdrivende, der som oftest spørges om sponsorater til indkøb af nødvendige materialer. Det

vigtigste er, at puljerne administreres ubureaukratisk. Vi ønsker også at puljerne kan anvendes til

professionel teknisk bistand, hvis et byggeri eller lign kræver en myndighedsgodkendelse eller

byggetilladelse.

 

Venstre Aabenraa vil fortsætte de gode erfaringer med afholdelse af en lokal landdistriktskonference, og vil

i forlængelse heraf nedsætte en Landdistrikts-tænketank. Tænketanken skal som en af opgaverne klarlægge

barrierer for udvikling i landdistrikterne, og om muligt komme med forslag til en målrettet

investeringsstrategi med nye tiltag indenfor bæredygtighed, alternative boformer samt byggeteknik,

finansiering og lignende.

 

Frivillighedspilot og afskaffelse af byggesagsgebyr

Venstre Aabenraa vil arbejde for at ansætte en frivillighedspilot, der skal guide og hjælpe de frivillige

ildsjæle gennem systemer, hvor myndighedskrav udfordrer og ødelægger de frivilliges engagement. Vi

ønsker at afskaffe byggesags-gebyrer til projekter, der primært er baseret på indsamlinger og sponsorater af

frivillige. 

 

                                                                                                                                                                     20.

Sammentænk den kollektive og private transport bedre                                                                 

Vi lever i en tid, hvor nye transportformer vinder frem. Det handler bl.a. om delebiler og privat samkørsel.

Vi ønsker at drage nytte af nye transportformer og ny teknologi. Vi ønsker, at den kollektive- og private

transport  skal tænkes bedre sammen. Derfor vil vi fremme digitale løsninger, som er med til at integrere

den kollektive transport  med f.eks. delebiler og privat samkørsel.

 

Venstre Aabenraa anser nye transportformer som væsentlige bosætningsparametre, og vi vil derfor på

forsøgsbasis tilbyde en landsby minibus, der drives af landsbyboere. Den skal fortrinsvis binde landsbyerne

bedre sammen med center- og uddannelses-byerne. Den skal sikre kortere køretider til skolerne, et aktivt

seniorliv, samt et bedre ungdoms- og natteliv.

 

Venstre Aabenraa ønsker at undersøge mulighederne for etablering af førerløse busser

 

Landsbypedel og lokal opgaveløsning

Venstre Aabenraa støtter ordningen med en lokal landsbypedel. Vi vil undersøge mulighederne for en

nemmere og mindre arbejdstung ordning, så det ikke er de lokale ildsjæle, der skal agere arbejdsgiver, men

at udvalgte borgere på f.eks. flexjob, mere selvstændigt kan udføre opgaver.

Nogle landsbyer har på forsøgsbasis selv overtaget vedligehold af kommunale arealer mod betaling. Vi vil

gøre ordningen gennemskuelig og permanent. Det højner kvaliteten, da arealerne plejes efter behov og

eget skøn, og frigør midler til andre opgaver på ønskelisten i landsbyen.

 

Samspil med landsbyråd.

 Venstre Aabenraa vil styrke samarbejdet imellem landsbyerne og kommunen.

Landsbyrådet/udviklingsrådet er en vigtig samarbejds- og dialogpartner for det fremtidige arbejde

med at videreudvikle det gode liv i landdistrikterne, herunder også særlig lokale ordninger

som f.eks. vedligehold af grønne områder mm.  

Venstre ønsker forsat at understøtte lokal organisering og engagement ved at afsætte de

nødvendige resurser og midler, så det bliver endnu lettere at være frivillig! 

 

Samlingssted for unge landsbyboere

Venstre Aabenraa vil samarbejde med unge landsbyboere om at skabe rammerne for lokale

mødesteder. Det bærende element skal være socialt samvær. Her skal lokaler fra

forsamlingshuse, spejderhuse og kommunale bygninger tages med i betragtning. 

 

                                                                                                                                                             21.

Bedre cykelstiforbindelser                                                                                                                    

Venstre Aabenraa ønsker et veludbygget cykelstinet i hele kommunen, der tager afsæt i

trafik-sikkerhedsmæssige anbefalinger. Her ønsker vi, at prioritere cykelstier for skolebørn højest og

derefter forbindelser til gavn for vores borgere. Vi ønsker udarbejdet en ny cykelstiplan og ønsker en årlig

kontinuerlig udbygning efter denne plan.

Venstre Aabenraa mener, at cykelstier i det åbne land udførelsesmæssigt kan udformes, så der anlægges

flest mulige trafiksikre kilometer for pengene.

 

Venstre Aabenraa vil i lighed med skolestrukturaftalen søge at skabe en bred aftale om flere investeringer i

cykelstier, der forpligtiger kommende byråd ud over deres egen periode.

Venstre Aabenraa ønsker, at landsbyer med skolesøgende børn, der skal cykle til skole eks. i nærmeste

centerby, skal have positiv særbehandling ved prioritering af cykelstier. Her skal indgå en vægtning i antal af

skolesøgende børn. 

 

                                                                                                                                                           22.

Byledelse og bydelsråd                                                                                                               

 Venstre Aabenraa vil fremme lokale initiativer gennem byledelse og bydelsråd. Vi vil arbejde for, at

Aabenraa forbliver en attraktiv hovedby for kommunen, der summer af liv, arrangementer, events

og kultur. Vi vil understøtte byens aktører, herunder byledelsen i deres bestræbelser på, at

studerende, beboere og gæster til byen skal føle sig velkomne, og får en god oplevelse i mødet

med byen.

 

Vi er optaget af et varieret udbud af butikker i bymidten og ønsker en færdiggørelse af

midtbyplanen, herunder også området omkring markedspladsen. Markedspladsen er byens

visitkort og samtidig et vigtigt parkeringsområde. Derfor ønsker vi en fortsat borgerinddragelse

med ideer til anvendelse af markedspladsen, der tilgodeser en indbydende og funktionel

indretning, der samtidig skal kunne anvendes som sammenhængende plads ved større

arrangementer omkring arealerne mellem HP Hansensgade og Madevej.

 

For at fremme et stort og varieret udbud af aktiviteter på Storetorv og Søndertorv, ønsker Venstre

Aabenraa, at der nedsættes et laug, bestående af personer, butiksindehavere og foreninger med

særlig interesse i disse byrum. Lauget skal forestå udvikling og afholdelse af aktiviteter her.

Der er afsat byfornyelsesmidler til den nordlige ende af gågaden i Aabenraa , og

borger-inddragelserne med workshops er i gang. Det er vigtigt at ideerne bliver til udviklingsplaner,

der realiseres. Dette er Venstre Aabenraa garant for. Aldrig er det sket så meget i Aabenraa

Kommune som nu, og dette ønsker vi også skal præge udviklingen fremadrettet.

 

Al by-omdannelse skal ske i tæt dialog med borgere og erhvervsdrivende i inddragende processer,

herunder et styrket samarbejde med detailhandelen. 

Venstre Aabenraa ønsker et fortsat stærkt og inkluderende samarbejde med byledelserne i

centerbyerne og bydelsledelsen som f.eks. på Høje Kolstrup. Vi vil bringe de lokale borgeres kendskab

og lokal viden i spil, for der igennem at styrke det lokale ejerskab og en målrettet og værdi-skabende

udvikling. Et vigtigt led heri er borger informationsmøder og workshops, samt en øget anvendelse

af digitale medier. 

 

                                                                                                                                                                       23.

Aabenraa som regionens uddannelses by                                                                                               

Venstre Aabenraa ønsker, at Aabenraa skal udvikles til regionens uddannelses by. Vi vil målrettet arbejde for

at nye uddannelser placeres i Aabenraa. Dette er et vigtigt element for at fastholde vores unge i regionen,

og vil positivt bidrage til øget bosætning.

 

Vi ønsker, at der fortsat skal afsættes penge til en campuskoordinator. De nuværende erfaringer er positive,

og vi ønsker, at den nuværende ordning i takt med at Campusområdet udvikler sig, skal gøres til et endnu

bedre netværk til de unge. Vi ønsker, at campuskoordinatoren skal facilitere campusrådet, der skal agere de

unge studerendes talerør ind til politikerne. Der skal aftales formaliserede dialogmøder.

 

Den nyerhvervede bygning efter det tidligere børnehaveseminarium skal indgå som ungdomshus og være

en central ramme om studiemiljøet i Aabenraa.

Vi ønsker, at der i samarbejde med campusrådet afklares, hvilke faciliteter ungdomshuset kan indeholde.

 

Venstre Aabenraa ønsker, i samarbejde med private boligudviklere og/eller boligselskaber, at etablere

gunstige og spændende studieboliger. Boligernes udformning og lejeniveau skal tage udgangspunkt i den

udarbejdede analyse. Kommunen skal om muligt bidrage med egnede udstykninger.

 

Mere natteliv

Venstre Aabenraa vil arbejde for et bredt udbud af kultur- og musiktilbud. Vi vil understøtte

etableringen af beværtninger og diskoteker.  Vi vil undersøge mulighederne for større variationer

af spillesteder og kaffemiljøer med afsæt i, at et godt studiemiljø også indebærer et rigt og

afvekslende natteliv.

 

 

//Venstre Aabenraa’s Valgprogram KV 2017//

September 2017